44,13,11,65,1
1,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,18,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,200
0,0,0,0,0,41,15,5,0,1,0,20,0,0

O D D Z I A Ł   P S Y C H I A T R Y C Z N Y

 

Oddział psychiatryczny znajduje się w oddzielnym 3-piętrowym budynku F.

Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz terapeutyczną. Nastawiony jest na diagnostykę i leczenie pacjentów z rozpoznaniem:

 • schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych,
 • zaburzeń afektywnych,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń organicznych z nakładającymi się psychozami i zaburzeniami zachowania.

 

K O N T A K T

Centrala: 33 854 92 00
Lekarz Kierujący Oddziałem  wew. 470
Sekretariat Oddziału wew. 477
Pielęgniarka Oddziałowa wew. 472

 

O D D Z I A Ł

W ramach funkcjonowania Oddziału Psychiatrycznego udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej obejmujące:

 • świadczenia terapeutyczne,
 • programy terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • leki,
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi,
 • zakwaterowanie i wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Oddział Psychiatryczny przeznaczony jest dla pacjentów od 18 roku życia.

Oddział dysponuje własną izbą przyjęć z salą obserwacyjną i izolatką do stosowania przymusu bezpośredniego w postaci unieruchomienia.

W Oddziale realizowane są programy dla osób z pierwszym i kolejnymi epizodami schizofrenii obejmujące oprócz diagnostyki i leczenia cykl zajęć psychoedukacyjnych dla pacjentów i ich rodzin.

Pacjenci po leczeniu w Oddziale psychiatrycznym całodobowym mają możliwość kontynuacji terapii w Oddziale dziennym psychiatrycznym lub w Poradni Zdrowia Psychicznego.

W Oddziale pacjent może uzyskać pomoc pracownika socjalnego w zakresie formalności związanych ze skierowaniem do DPS-u, sprawami rentowymi, pomocą w uzyskaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, załatwianiem bieżących spraw socjalnych i bytowych pacjentów.

 

I N F O R M A C J E   D L A   P A C J E N T Ó W   P R Z Y G O T O W U J Ą C Y C H   S I Ę   D O   H O S P I T A L I Z A C J I   W  O D D Z I A L E   P S Y C H I A T R Y C Z N Y M 

Podczas hospitalizacji w Oddziale psychiatrycznym całodobowym prosimy, aby pacjent posiadał:

 • Własne przybory toaletowe (tj. mydło, szampon, pastę i szczoteczkę do zębów, grzebień, przyrządy do golenia tj. jednorazowe maszynki do golenia lub akumulatorowe golarki, ręczniki, podpaski).
 • Kubek z tworzywa nietłukącego się, małą łyżeczkę (prosimy nie przynosić własnych sztućców, talerzy itp.).
 • Podstawowe artykuły spożywcze takie jak kawa, herbata, cukier. Prosimy o przynoszenie artykułów spożywczych w małych ilościach, w opakowaniach plastikowych lub papierowych. Prosimy nie przynosić produktów żywieniowych w metalowych puszkach lub w szklanych opakowaniach. Podczas pobytu można skorzystać z lodówki (artykuły przekazane do lodówki powinny być w oryginalnych opakowaniach, podpisane, a na otwartym opakowaniu powinna być umieszczona data otwarcia).
 • Własną odzież dzienną (odzież powinna być wygodna, najlepiej typu sportowego, bez szelek i pasków), bieliznę osobistą oraz odzież nocną (piżama, koszula nocna, szlafrok bez paska). Prosimy o przygotowanie niezbędnej ilości odzieży, ponieważ w oddziale nie ma możliwości prania ubrań; odzież zabrudzoną zabiera opiekun lub bliski pacjenta.
 • Wygodne, bezpieczne obuwie na podeszwie antypoślizgowej bez sznurówek.

 

WAŻNE INFORMACJE

Podczas hospitalizacji możesz korzystać z własnego telefonu komórkowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dla pacjentów Oddziału psychiatrycznego.

Jeśli palisz papierosy zabierz ze sobą odpowiednią ilość papierosów w oryginalnych opakowaniach. W Oddziale nie można palić e-papierosów, papierosów własnej produkcji. Do Oddziału nie wolno przynosić zapałek i zapalniczek. W palarniach dostępne są zapalniczki elektryczne.

Jeśli  aktualnie przyjmujesz leki (tabletki, maści, syropy, iniekcje itp.) prosimy o przygotowanie listy  z nazwą , dawką i porą zażywania leku, prosimy nie przynosić leków do Oddziału.

Przygotuj informację (najlepiej pisemną) o osobie, którą upoważniasz do udzielenia informacji o swoim stanie zdrowia podczas hospitalizacji oraz numeru telefonu kontaktowego z tą osoba lub innymi ważnymi osobami.

Jeśli pacjent z powodu swojego stanu klinicznego nie jest w stanie nadzorować swoich rzeczy prosimy o ich podpisanie, a opisane artykuły spożywcze przekazać personelowi do dyżurki pielęgniarskiej.

 

N A S Z   Z E S P Ó Ł

lekarz Katarzyna Sołowiów – Lekarz Kierujący Oddziałem, specjalista psychiatrii
lekarz Joanna Niwińska-Janeczek  –  Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem, specjalista psychiatrii
mgr Elżbieta Wraga-Olszar –  Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Anna Karczmarz – Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

 

 

© 2020 Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie